Medezeggenschapsraad

Het gezicht van de MR.
De MR bestaat uit de volgende leden:

L.J. de Korte (GMR) Voorzitter Oudergeleding
T.F. de Visser (GMR) Secretaresse Personeelsgeleding
S. van Duin Lid Personeelsgeleding
W. de Korte Lid Oudergeleding
W.A. Minderhoud Lid Oudergeleding
L. Vink Lid Personeelsgeleding

Wat doet de MR ?
In de MR kunnen zowel de leerkrachten als de ouders meedenken en beslissen over schoolzaken met als doel: een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving.

Hoe werkt de MR ?
De MR vergadert ongeveer 3 keer per jaar.
Alle benodigde informatie ( jaarplan, begroting, formatieplan, enz.) ontvangt de MR van de directeur. Over sommige onderwerpen wordt door de MR een advies uitgebracht, voordat deze door de schooldirecteur/bestuur in gang kunnen worden gezet.
De MR wil zich inzetten voor het bevorderen van overleg en openheid tussen de directie, de ouders en de leerkrachten.
Via de nieuwsbrief informeert de MR u over de verschillende bespreekpunten die op de vergaderingen passeren.
We hopen dat het onderwijs op onze school tot zegen mag zijn en dat de inzet van de MR hieraan mag bijdragen.

Wat is de GMR?

Per 1 januari 2020 zijn de besturen van de Jhr. Willem Versluijsschool en de Boazschool gefuseerd. Sindsdien bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Deze bestaat uit MR leden van beide scholen. Van onze school zijn dat Dhr. L. de Korte en Mevr. T.F. de Visser

Het e-mailadres van de MR. 
De MR stelt uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs!
Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR of wilt u iets bespreken? Dat kan via ons mailadres: [email protected].
De vragen worden dan in de eerstvolgende vergadering besproken. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Notulen (G)MR-vergadering

Nieuws uit de MR