Missie(waar staan we voor)

“onderwijs voor hart, hoofd en handen”

Het onderwijs dat wij willen geven is in de eerste plaats gericht op het hart. Dat laat zien dat onze godsdienstige levensovertuiging een basis vormt voor ons onderwijs. We richten ons handelen naar de Bijbelse normen. Ook de eenheid tussen school-kerk- gezin vinden we heel belangrijk. We willen de kinderen vormen, maar ook door middel van de betrokkenheid van de kinderen hun hart raken.

In de Bijbel wordt gesproken over gaven en talenten. Daarom willen we op de school zowel nadruk leggen op het cognitieve (hoofd) als op het creatieve (hand). Het samengaan van weten en doen (de vaardigheden). De slogan wijst ook op het belang van goed onderwijs. Namelijk dat onze school waarborgen biedt voor een evenwichtig leerstofaanbod voor de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind!

Visie(waar gaan we voor)

Waar gaan we voor? Dat beschrijven we in een schoolplan voor vier jaar. Per jaar wordt er een jaarplan opgesteld.

In de huidige schoolplanperiode werken we aan drie aspecten:

  • Een professionele schoolorganisatie, waarbij we werken aan een versterking en verbetering van de organisatorische, communicatieve en onderwijsinhoudelijke werkprocessen binnen de school
  • Bijbelgetrouw, opbrengstgericht en betekenisvol onderwijs, waarbij we werken aan een kwalitatief goed onderwijsaanbod dat gestalte geeft aan de (pedagogisch) grondslag
  • Een veelzijdige en planmatige ontwikkeling van het kind, waarbij we de kinderen willen begeleiden in een totale ontwikkeling die voor het kind en de maatschappij nodig is